A A A
SmodBIP

Zadania i kompetencje

Zadaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie jest sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidmicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie w związku z wykonywaną kontrolą sanitarną ma prawo:
1.   wstępu o każdej porze dnia i nocy na terenie miast i wsi do: 
    -zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład, 
    -obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych   wszystkich nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład, 
    -środków transportu i obiektów z nimi związanych, 
    -obiektów będących w trakcie budowy.
2.   żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób;
3.   żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych;
4.   pobierania próbek do badań laboratoryjnych;
5.   wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także jeśli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa;
6.   nakazać w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych naruszeń wymagań higienicznych i zdrowotnych;
7.   unieruchomić zakład pracy lub jego część, wstrzymać działalność obiektu użyteczności publicznej, wyłączyć z eksploatacji środek transportu, wycofać z obrotu środek spożywczy, przedmiot użytku, kosmetyk lub inny wyrób mogący mieć wpływ na zdrowie ludzi albo odjąć inne działania, jeżeli naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi;
8.   zlikwidować hodowlę lub chów zwierząt;
9.   kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi określonymi w obowiązujących przepisach;
10. zgłoszenia sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy lub innego obiektu budowlanego, wprowadzeniu nowych technologii lub zmian technologii, dopuszczenie do obroty materiałów stosowanych w budownictwie lub innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi - jeżeli w toku wykonywanych czynności stwierdzi, że z powodu nie uwzględnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych mogłoby nastąpić zagrożenie życia lub zdrowia ludzi;
11. kontroli zabezpieczenia pomieszczeń, środków transportu, maszyn i innych urządzeń, środków spożywczych, przedmiotów użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi.Opublikował: Sebastian Solarek
Publikacja dnia: 28.11.2011
Podpisał: Sebastian Solarek
Dokument z dnia: 28.11.2011
Dokument oglądany razy: 2 087